SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO YÊN BÁI BAN HÀNH CÔNG VĂN HƯỚNG DẪN TUYỂN SINH GIÁO DỤC TRUNG HỌC NĂM HỌC 2022 - 2023

Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái ban hành Công văn số 414/SGDĐT-QLCL ngày 19/4/2022 hướng dẫn tổ chức tuyển sinh giáo dục trung học năm học 2022 - 2023, cụ thể như sau: (Nội dung chi tiết và các biểu đính kèm xem trên Banner Văn bản của website) 

 

Tác giả: Nguyễn Thị Kim Liên
Bài tin liên quan
Tin tức
Tin đọc nhiều