-Kế hoạch mở lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên mới năm học 2018-2019

        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH                                                        ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN TRƯỜNG THPT TRẦN PHÚ

 

              Số:    /KH-ĐTN                                                                            Văn yên , ngày 17 tháng 02 năm 2019

 

KẾ HOẠCH

MỞ LỚP CẢM TÌNH ĐOÀN VÀ KẾT NẠP ĐOÀN VIÊN MỚI

NĂM HỌC : 2018 - 2019

 

Căn cứ điều lệ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Căn cứ yêu cầu, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình cụ thể của cơ sở; nhằm xây dựng tổ chức Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vững mạnh, mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên.

- Ban chấp hành Đoàn trường THPT Trần Phú  xây dựng kế hoạch mở lớp cảm tình Đoàn và kế hoạch kết nạp Đoàn viên  mới năm học 2018-2019 như sau:

I. Mục đích, yêu cầu:

- Nhằm giáo dục và bồi dưỡng cho thanh niên học sinh về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống, nhằm nâng cao nhận thức cho thanh niên học sinh về lịch sử của Đoàn, của Đảng Cộng Sản Việt Nam.

- Xây dựng Đoàn trường vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức; xứng đáng là trường học XHCN; là hạt nhân đoàn kết, tập hợp, giáo dục thanh niên.

- Nâng cao chất lượng đội ngũ Đoàn viên - Thanh niên, đặc biệt là phẩm chất chính trị, tính tiên phong, gương mẫu của người Đoàn viên đối với thanh niên và xã hội, phát huy vai trò của mỗi Đoàn viên trong hoạt động Đoàn và phong trào thanh niên.

II. Thành phần

- Những thanh niên ưu tú có phẩm chất đạo đức tốt, có ý chí phấn đấu và vươn lên trong học tập và rèn luyện được chi đoàn, giáo viên chủ nhiệm tín nhiệm và giới thiệu.

- Khối 12: Giới thiệu các thanh niên ưu tú chưa kết nạp vào Đoàn, BCH đoàn trường tiếp tục theo dõi quá trình phấn đấu rèn luyện để lên danh sách cụ thể mở lớp cảm tình Đoàn.

- Khối 11, 10 : Giới thiệu tối đa 15 Đ/c thanh niên ưu tú lập danh sách cụ thể lên BCH Đoàn trường.

III. Nội dung, hình thức tổ chức

A. Lớp cảm tình Đoàn:

1. Thời gian – Địa điểm : + Tập trung: 13h45 ngày 25/02/2019

                                             + Học: 14h00 ngày 25/02/2019

Lớp học số 1: Tại phòng học lớp 11A5 (Gồm : các chi đoàn khối 11,12)

Lớp học số 2: Tại phòng học máy chiếu tầng 3. (Gồm : các chi đoàn khối 10 )

2. Nội dung:

- Tìm hiểu về lịch sử của Đoàn, của Đảng.

- Tìm hiểu về quyền lợi và nghĩa vụ của Đoàn viên TNCS Hồ Chí Minh.

- Tìm hiểu một số thủ tục khi được giới thiệu kết nạp vào Đoàn.

3. Hình thức:

Thanh niên học sinh tham gia lớp học phải:

- Trang phục : Mặc áo đồng phục nhà trường .

- Có đầy đủ bút vở để ghi chép.

B. Kết nạp Đoàn viên :

1. Thời gian tổ chức kết nạp :

BCH đoàn trường giao cho GVCN ( cố vấn chi đoàn ) và Bí thư chi đoàn của các lớp thực hiện lễ kết nạp đoàn viên mới tại đơn vị chi đoàn ( báo cáo về BCH đoàn trường trước ngày 10/03/2019)

Các Đ/c được kết nạp phải có mặt đầy đủ, mặc áo đồng phục nhà trường.

2. Đối tượng kết nạp :

Thanh niên ưu tú có kết quả học tập và rèn luyện tốt, đã học lớp cảm tình Đoàn được chi đoàn xem xét giới thiệu, được BCH Đoàn trường theo dõi rèn luyện các Đ/c đã học lớp cảm tình Đoàn sau một tuần. Tham gia “Lao động cộng sản”

- Thanh niên không tham gia học tập và rèn luyện  sẽ không được xét kết nạp.

3. Thành phần: GVCN , BCH Đoàn trường , các Đ/c Bí thư các chi đoàn, ĐVTN của chi đoàn.

IV. Tổ chức thực hiện :

1. Cấp Đoàn trường:

- Xây dựng kế hoạch, tổng hợp danh sách thanh niên ưu tú được giới thiệu học lớp cảm tình Đoàn và kết nạp Đoàn viên.

- Tổ chức lớp học cảm tình Đoàn cho các đối tượng kết nạp Đoàn.

- Phân công các đồng chí trong BCH Đoàn trường theo dõi, bồi dưỡng đối tượng kết nạp.

- Ra quyết định kết nạp và Tổ chức hướng dẫn các chi Đoàn tổ chức kết nạp Đoàn viên.

2. Cấp chi Đoàn:

- BCH chi đoàn giới thiệu thanh niên ưu tú để Đoàn trường xem xét, bồi dưỡng kết nạp, nộp kèm biên bản giới thiệu và danh sách có xác nhận của GVCN gửi về BCH Đoàn trường trước ngày 25/2/2019 ( Nộp cho Đ/c Nông Thị Ngọc Hà  )

Lưu ý: Danh sách ghi rõ ngày, tháng ,năm sinh , nơi sinh và chi đoàn lớp.

3. Phân công phụ trách :

+ Đ/c Nguyễn Xuân Hải : Lên lớp học cảm tình Đoàn (Lớp học số 1), theo dõi rèn luyện của lớp học, phối hợp tổ chức lễ kết nạp.

+ Đ/c Bùi Hoàng Giang : Lên lớp cảm tình Đoàn (Lớp học số 2),  theo dõi rèn luyện của lớp học, phối hợp tổ chức lễ kết nạp.

+ Đ/c Nông Thị Ngọc Hà:Tổng hợp danh sách thanh niên ưu tú được đề nghị kết nạp Đoàn, ra nghị quyết chuẩn y kết nạp Đoàn viên mới.

Nơi nhận :

- Chi bộ (b/c)

- Các chi đoàn (T/h)

- Lưu ĐT                        

 

 

                             DUYỆT CỦA CHI BỘ              T.M BCH ĐOÀN TRƯỜNG

                                            Bí thư

Bài tin liên quan
Tin tức
Tin tức
Tin đọc nhiều