Ban lãnh đạo
 • Bùi Hoàng Giang
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   bhgiang.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Bùi Hương Ly
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   bhly.c3tp@yenbai.edu.vn
 • La Văn Minh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   lvminh.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Vũ Đức Sơn
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   vdson.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Phạm Thị Thùy
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   ptgthuy.c3tp@yenbai.edu.vn
 • Trần Kim Ngân
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Giáo viên
  • Email:
   tkngan.c3tp@yenbai.edu.vn